Historien

Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening fylte 80 år i 2010 og er et av landets eldste kvinnekor. Fra 1850-årene startet utbredelsen av mannlige studentersangforeninger i Norge og som en følge av dette, ønsket også kvinnelige akademikere å danne studentersangforeninger. Først ute var de kvinnelige studentene i Oslo i 1895, og i Trondheim ble det gjort forsøk på å samle kvinnelige studenter til et kor så tidlig som i 1919. Høsten 1919 ble interesserte sangere sammenkalt til et konstituerende møte. Ildsjeler var blant andre frk. Borhild Tvete og frk. Anna Silseth som ble korets to første formenn. Trondhjems Kvindelige Studenters Kor ble forløperen til Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, og historien forteller at koret fra starten av hadde omlag 30 medlemmer.

Det kan leses i et gammelt avisutklipp at: “Koret førte en meget beskjeden tilværelse og aldri beslag på offentlighetens oppmerksomhet, men både møter og feststunder var preget av det rette studenterhumør”. Korets levetid ble kortvarig da flere problemer førte til at koret ble oppløst høsten 1921.

Høsten 1930 tok noen av ildsjelene, sammen med Kari Aas, initiativet til å samle kvinnelige studentsangere på ny. På møtet 15. oktober i Studentersamfundet, møtte rundt 25 kvinnelige akademikere. Det kunne dagen etter leses i Adresseavisen at: “Til formann valgtes fru professor Schanke…..Koret skal ha øvelse hver tirsdag, med hr. Brodersen som dirigent”. Korantrekket skulle være hvite kjoler, hvite sko og tilhørende studenterluer. Dermed var TKS blitt til.

Utviklingen fram til i dag har vært preget av oppgangstider og nedgangstider for TKS. Husspørsmålet var prekært fram til 1938 da TKS fikk innpass på Studentersamfundet. Finansstyrets formann tolket det slik i denne saken at siden Sangerhallen var beregnet for studentsangere gjaldt selv i 1938 også dette kvinnelige studentersangere.
Det kunne være vanskelig å finne kvinner med både sanglige kvalifikasjoner og bestått examen artium den første tiden, noe som resulterte i tidvis problemer med rekrutteringen. På NTH ble det for eksempel i 1934 uteksaminert kun én kvinne. Følgen av problemene var at TKS beholdt en kjerne av fastboende akademikere som sørget for den nødvendige kontinuitet.

Noen av disse samles fortsatt i TKS' orden Minerva Polyhymnia. Uten disse damene ville TKS ikke hatt samme, lange historie. Eksplosjonen i medlemsmassen kom først i 1970 i sammenheng med godt rekrutteringsarbeid og at det nye universitetet ble opprettet. Siden 1970 og fram til i dag har medlemstallet holdt seg stabilt rundt 80 sangere og TKS har nå svært god rekruttering, noe som fører til at mange søkere dessverre må avvises hvert år.
Konsertrepertoaret har forandret seg noe gjennom tidene. Det kan leses ut av konsertprogrammene at de første årene var preget av norske komponister som Sparre Olsen, Nils Larsen og Edvard Grieg, samt klassiske utenlandske komponister som Händel, Schubert og Bach. TKS framførte også ved flere anledninger i 1960-årene de klassiske studentersangene av Per Hjort Albertsen sammen med Trondhjems Studentersangforening. Studentersangene blir i dag hovedsakelig fremført i sosiale sammenhenger. TKS har for tiden et variert og krevende repertoar. I tillegg til at vi har fått skrevet og arrangert en del verk spesielt til oss, vier TKS også tiden til nyere norske komponister som Nystedt og Hovland, tradisjonelle folketoner og større verker sammen med Trondhjems Studentersangforening og Studentersamfundets Symfoniorkester. De tradisjonelle arrangementene som Vårkonserten, Adventskonserten og Promenadekonserten har en syklus på henholdsvis ett og to år.

TKS har gjennom alle år hatt en utstrakt turnévirksomhet. I tillegg til de faste turene til Nordisk Studentersangerstevne (for alle akademiske kor i Norden og Baltikum), hvert fjerde år og Akademisk Kortreff (for alle de akademiske korene i Norge), hvert tredje år, arrangerer TKS også egne turneer. Under Stockholmsturnéen våren 2011 ble TKS forlovet med Stockholm Studentsångare.